Return to Тематика досліджень

Альтернативні варіанти виробництва енергії та поводження з відходами

УДК 346:338.246.88

Значну частину земель в Україні зайнято під сміттєві полігони, більшість з яких натепер майже повністю вичерпали свою технологічну потужність. Щорічні обсяги збирання відходів становлять від 45 до 60 млн. куб. м, або 12 – 13 млн тон. Полігони (звалища) постійно поповнюються новими відходами: тільки протягом минулого 2015 р. було вивезено для подальшого зберігання та захоронення 646,1 тис. куб. м або 104,9 тис. тон непереробного залишку. Проживання людей у населених пунктах у безпосередній близькості до сміттєзвалищ характеризується несприятливими екологічними умовами, за яких неможливо жити повноцінним життям і зберігати здоров’я. Сміттєзвалища протягом років і десятиліть отруюють атмосферне повітря та водні джерела, залишаються місцем поширення небезпечних інфекцій і постійної небезпеки в разі виникнення пожеж. Перспективним напрямом розв’язання гострої проблеми утилізації відходів в Україні може стати створення правових умов для освоєння технологій енерговиробництва на основі використання відходів як відновлювального палива.

Метою дослідження є вироблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань використання відходів як відновлювальних енергоресурсів. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити взаємопов’язані завдання:

1) проаналізувати статистичні відомості щодо загальних обсягів утворення, вивезення та утилізації відходів сукупно за всіма областями країни;

2) визначити правові засади поводження з відходами в Україні;

3) з’ясувати обсяг компетенції центральних органів виконавчої влади, що регулюють питання виробництва електричної і теплової енергії шляхом утилізації відходів;

4) сформулювати пропозиції щодо поширення у регіонах практики використання відходів як відновлювального палива для енерговиробництва.

Об’єктом дослідження є система відносин, закріплена сукупністю правових норм, що регулюють організаційні питання виробництва електричної чи теплової енергії шляхом утилізації побутових відходів. Предметом дослідження є перспективні напрями запровадження в Україні технологій перетворення побутових відходів на відновлювальне паливо у виробничому циклі енергогенеруючих підприємств.

Alternative energy production and waste management

Considerable part of Ukrainian land is occupied by landfills, most of which currently almost entirely exhausted its technological capacity. Annual volumes of waste collection ranged from 45 to 60 mln. m³, or 12 – 13 million tons. Landfills (dumps) are constantly being replenished with new waste: only for the last 2015 year 646,1 thousand m³ or 104.9 thousand tons of non-recyclable waste has been taken for storage and disposal. People living in the immediate vicinity to the landfills are influenced by harsh environmental conditions which make it impossible to live a full life and preserve health. For years and decades such landfills are poisoning air and water sources, being cause of dangerous infections and constant fire threat. The legal base for the energy technologies development based on the use of waste as a renewable fuel, may become the perspective direction of solving the acute problem of waste disposal in Ukraine.

Disposal of waste by using it as alternative fuel or the production of electricity and heat as an industry is derived from the overall development strategy of the energy sector and all the questions are referred to the competence of the Ministry of Regional Development. This means that the figures that show the status and effectiveness of the use of waste as alternative fuel source will not be considered during the development of promising areas of the energy industry, will not appear in the overall balance of fuel, will not participate in a Unified Energy System will not be taken into account during the formation of a unified tariff policy and in the development of various kinds of targeted state programs (including programs for promoting alternative energy producers and their planned share in total energy production).

On the other hand, this status will consider “garbage” energy sector as a separate industry with its features, to some extent, “elite” field. Now, as you know, these individual and special sectors became coal, nuclear power, production of gas and oil fuel, etc., and now actually the use of waste as a source of fuel and energy extraction starts its development. And this industry is also directly related to the issues of energy independence of Ukraine, as well as solution of a number of problems related environmental security and regional environmental management. All this is possible and perspective in view of the fact that waste (garbage) is actually a renewable fuel, and its use is consistent with the state strategy of Ukraine in promotion of “green” energy.

Construction of new incineration factories in different regions of Ukraine will strengthen regional economic independence. Household waste should be considered as completely free raw materials and renewable resources for power generation companies. Given the presence of significant difficulties in attracting investors and negative experience of concentration of assets owned by individuals, new waste processing facilities (factories, plants, production lines and sorting recyclable materials lines etc.) can be built at the expense of local budgets by appropriate territorial communities pooling their financial resources.


Опубліковані результати:

  • Кременовська І.В. Регіональні аспекти реалізації правових заходів щодо поводження з відходами в Україні / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 40. – Т. 1. – С. 126 – 130.
  • Kremenovska I.V. Converting domestic wastes into renewable source to produce electrical and thermal energy: legal aspects / I.V. Kremenovska // Право та інноваційне суспільство. – 2016. – № 2 (7). – С. 51 – 55.
  • Кременовська І.В. Будівництво нових сміттєспалювальних заводів і перспективи для соціально-економічного розвитку регіонів / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-06 жовтня 2016 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2016. – С. 216 – 218.

Публікації у ЗМІ та Інтернет-виданнях:

Україна в полоні сміття

Правові стимули освоєння нових технологій поводження з відходами

Відходи чи цінна сировина? Як утилізують сміття на Київщині

Масани. Сміттєві гори височіють на двадцяти гектарах землі

Дальницькі кар’єри. Як утилізують відходи в Одесі

Дергачівський полігон і Писаренків яр. Утилізація відходів у Харкові

Малашівці – «міна уповільненої дії» для Тернополя?

Рибне. Там, де озера зі сміттєвим інфільтратом…

Макухівка. Поки одні задихаються, інші заробляють

Стадниця. Вінничан забезпечує електроенергією… сміттєзвалище

Барвінок. Сміттєвий колапс насувається на Ужгород

Мрія чи найближче майбутнє?

Відходи – не сміття!

Чому нам потрібен “сміттєвий аудит”?

Permanent link to this article: https://el-research.center/tematyka-doslidzhen/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0/