Return to Тематика досліджень

Інформаційно-психологічна безпека особистості

УДК 340.12 (007.316.42)(477)

Закон України «Про національну безпеку України» у ч. 4 ст. 3 визначає, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо.

Однак при цьому законодавцем досі не напрацьовано дієвих правових механізмів для захисту від таких проявів, як маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації, котра суперечить національним інтересам України та становить реальні чи потенційні загрози її національній безпеці.

Всі зміни, що відбуваються у політичній і соціально-економічної сферах життя України, в її міжнародному становищі справляють прямий вплив на звичайні життєві ситуації значної частини населення країни та активізують потреби людей у соціально значущій інформації.

Сучасне розуміння безпеки в контексті оптимального співвідношення інтересів особистості, суспільства і держави обумовлює актуальність дослідження нового аспекту цієї проблеми – інформаційно-психологічної безпеки. Виділення інформаційно-психологічної безпеки як самостійного предмету теорії та соціальної практики пов’язано також із тим, що процеси і технології впливу інформаційного середовища на волю і свідомість людей сферу мають особливу специфіку, яка визначає необхідність розгляду цієї проблематики в концептуальному, методологічному та методичному плані.

Мета дослідження – визначити й охарактеризувати найбільш поширені прийоми негативного маніпулятивного впливу на поведінку людей у малих і середніх групах і механізми подальшої екстраполяції інформаційно-психологічного впливу на великі групи, і на цій підставі сформулювати відповідні пропозиції щодо вжиття заходів реагування з боку спеціально уповноважених державних органів.

Метою дослідження обумовлено його основні завдання, що полягають у такому:

  1. Визначити сутність інформаційно-психологічної безпеки особистості та пов’язаних із цим понять: інформаційно-психологічного впливу, маніпулювання суспільною свідомістю, пропаганди тощо.
  2. Проаналізувати основні тенденції у використанні телекомунікаційних систем для маніпулювання суспільною свідомістю й поведінкою людей.
  3. Провести порівняльно-правовий аналіз законодавства та правозастосовної практики зарубіжних країн у ставленні до використання методів інформаційно-психологічного впливу на волю та поведінку людей, що має характер протиправних діянь, зокрема за допомогою маркетингових технологій, засобів масової інформації, телекомунікаційних засобів (мереж) та ін.
  4. Створити інформаційне підґрунтя, викладене у доступній для всіх категорій населення формі (статті, науково-популярні видання, інші публікації), що дозволить громадянам дізнатися про найбільш поширені прийоми та способи маніпулювання їхньою свідомістю чи для введення в оману, а також навчить своєчасно виявляти такі спроби стороннього інформаційно-психологічного впливу та протидіяти їм.
  5. Розробити пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства України в частині протидіям використання інформаційного простору для завдання шкоди національним інтересам держави, моральним засадам суспільства, психічному здоров’ю громадян, у т. ч. стосовно всіх форм розхитування ситуації всередині країни, діяльності т.зв. “п’ятої колони”, розпалювання ненависті й ворожнечі, для плекання невігластва і введення в оману громадян або соціальних груп, для дискредитації України на міжнародній арені чи з корисливою метою (шахрайські схеми).

Опубліковані результати:
  1. Кременовська І.В. Правові та організаційні засади діяльності суб’єктів виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України: монографія / І.В. Кременовська. – Донецьк: Цифрова типографія, 2012. – 210 с.
  2. Кременовська І.В. Політика національної безпеки на сучасному етапі державотворення в Україні: особливості нормативного забезпечення та реалізації / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – № 1. – С. 83 – 95.
  3. Кременовська І.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / Кременовська І.В., Золотухін С.В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8. – С. 64 – 72.
  4. Кременовская И.В. Информационно-психологическая безопасность личности в контексте применения активных групповых методов обучения: Зб. матер. третьої міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методологічні та організаційно-практичні проблеми впровадження, застосування та перспективи розвитку», (Донецьк, 15 – 16 травня 2007 року). – С. 545 – 549.

 

Permanent link to this article: https://el-research.center/tematyka-doslidzhen/informatsiyno-psykholohichna-bezpeka-osobystosti/