Наукові праці директора ЦЕПД Кременовської І.В.

Навчальні видання з грифом МОН України:

 1. Державне будівництво та самоврядування в Україні : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, М.В. Коваль, В.О. Січкарь та ін.; За ред. В.М. Бесчастного. – К., Знання, 2012. – 652 с.
 2. Право Європейського Союзу: навчальний посібник / В.М. Бесчастний, В.П. Філонов, В.М. Субботін та ін. ; за ред. В.М. Бесчастного. – К. : Знання, 2010. – 366 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 3. Прокуратура України : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, М.І. Мичко, О.В. Філонов та ін. ; за ред. В.М. Бесчастного. – К. : Знання, 2011. – 446 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 4. Конституційне право України: навчальний посібник / Бесчастний В.М., Тодоров І.Я., Філонов О.В., Кременовська І.В., Субботін В.М. – К.: Знання, 2010 р. – 450 с.

 

Навчальні видання з грифом МВС України:

Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності: навчально-методичний посібник / кол. авт.; М.Г. Вербенський – заг. ред. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 288 с.

 

Наукові та науково-практичні видання:

 1. Органи внутрішніх справ та кримінально-виконавчої служби в системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина: монографія / (О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.М. Бесчастний, І.В.Кременовська). – Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2007. – 129 с.
 2. Україна і НАТО: органи державної влади, судової та правоохоронної системи як провідні учасники процесу європейської та євроатлантичної інтеграції: (монографія) / (В.М. Бесчастний, І.Я. Тодоров, О.В. Філонов та ін.). – Київ: Четверта хвиля, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 127 – 134.
 3. Організаційно-правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування щодо запобігання масовим заворушенням і груповим порушенням громадського порядку та їх припинення: науково-практичні рекомендації / В.М. Бесчастний, А.Є. Шевченко, І.К. Василенко, Ю.В. Делія, І.В. Кременовська; за заг. ред. В.М. Бесчастного. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2009. – 200 с.
 4. Діхтієвський В.П. Захист прав, свобод та законних інтересів громадян України у процесі здійснення правоохоронної діяльності: монографія / [Діхтієвський В.П., Бесчастний В.М., Філонов В.П., Філонов О.В., Коваль М.В., Кременовська І.В., Субботін В.М.]: за заг. ред. д.ю.н., проф. В.П. Діхтієвського. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2009. – 219 с.
 5. Адміністративно-правові засади діяльності державних органів виконання покарань в Україні: монографія / А.Є. Шевченко, В.М. Бесчастний, І.В.Кременовська, І.К.Василенко, Р.С. Алімов. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2010. – 212 с.
 6. Геополітичні аспекти національної безпеки й оборони України: монографія / І.В. Кременовська, М.В. Коваль, М.І. Мичко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2010. – 210 с.
 7. Василенко І.К. Проблемні питання документування фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів: науково-практичні рекомендації / І.К. Василенко, І.В. Кременовська. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – 56 с.
 8. Органи місцевого самоврядування: вплив на стан безпеки дорожнього руху : науково-практичні рекомендації / В.М. Бесчастний, В.В. Введенська, В.В. Козека, І.В. Кременовська. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – 296 с.
 9. Кременовська І.В. Правові та організаційні засади діяльності суб’єктів виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України: монографія / І.В. Кременовська. – Донецьк: Цифрова типографія, 2012. – 210 с.
 10. Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки : брошура / за ред. О.О. Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 186 с.
 11. Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : монографія / За заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕПД НАН України, 2013. – Розділ 5 (Кременовська І.В.): Правове регулювання здійснення окремих видів господарської діяльності на базі об’єктів права комунальної власності. – С. 287 – 402.
 12. Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності : брошура / під заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 119 с.
 13. Правове забезпечення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб : брошура / за заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 152 с.
 14. Кременовська І.В. Нова концепція поводження з відходами для України // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : колективна монографія за матеріалами XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03 – 04 жовтня 2017 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: Юстон, 2017. – 252 с.

 

Статті у наукових виданнях:

 1. Кременовська І.В. Конституційні засади правового регулювання сфери національної безпеки України / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2006. – № 3. – С. 55 – 66.
 2. Кременовська І.В. Проблеми формування понятійно-категоріального апарату теорії національної безпеки / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2007. – № 2. – С. 108 – 118.
 3. Кременовська І.В. Органи внутрішніх справ та кримінально-виконавчої служби у структурі правоохоронних органів із забезпечення національної безпеки України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина / І.В. Кременовська // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 2. – С. 350 – 359.
 4. Кременовська І.В. Участь України у формуванні системи міжнародних відносин і підтримання колективної та регіональної безпеки в межах співробітництва з іншими державами / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2007. – № 3. – С. 62 – 72.
 5. Кременовська І.В. Правові та організаційні засади діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення національної безпеки України / І.В. Кременовська // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4. – С. 147 – 153.
 6. Кременовська І.В. Політика національної безпеки на сучасному етапі державотворення в Україні: особливості нормативного забезпечення та реалізації / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – № 1. – С. 83 – 95.
 7. Кременовська І.В. Координація діяльності органів виконавчої влади, що забезпечують національну безпеку України / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2010. – № 4. – С.
 8. Кременовська І.В. Правові засади діяльності розвідувальних органів України у сфері забезпечення національної безпеки / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4. – С. 85 – 91.
 9. Кременовська І.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / Кременовська І.В., Золотухін С.В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8. – С. 64 – 72.
 10. Кременовська І.В. Становлення правових засад регулювання діяльності суб’єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні / І.В. Кременовська, Є.Є. Ільєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 59 – 66.
 11. Кременовская И.В. Перспективы возвращения государству базовых отраслей промышленности и придания им статуса объектов права публичной собственности / И.В. Кременовская, Н.А. Орлова // Економіка та право. – 2013. – № 1. – С. 32 – 37.
 12. Кременовська І.В. Співвідношення категорій «публічний інтерес» і «національна безпека» крізь призму господарсько-правового забезпечення відносин публічної власності в Україні / І.В. Кременовська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6. – С. 74 – 81.
 13. Кременовская И.В. Оценка эффективности субъектов хозяйствования как условие управления публичной собственностью / И.В. Кременовская // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Вип. 20. – Ч. 1. – Т. 2. – С. 181 – 184.
 14. Кременовская И.В. Новые изменения в земельном и лесном законодательстве: влияние на состояние эффективности управления отдельными объектами публичной собственности / И.В. Кременовская // Актуальні питання публічного та приватного права : науковий журнал. – 2013. – № 1 (01). – С. 70 – 77.
 15. Кременовська І.В. Оптимізація системи адміністративно-територіального поділу України – нагальна потреба часу / І.В. Кременовська // Карпатський правничий часопис. – 2013. – № 1 (01). – С. 53 – 56.
 16. Кременовская И.В. Оценка эффективности работы коммерческих банков рейтинговыми агентствами / И.В. Кременовская // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 60 – 64.
 17. Кременовская И.В. Трансформация правовых средств государственного регулирующего воздействия на деятельность банков в Украине / И.В. Кременовская // Юридический вестник. – 2014. – № 2. – С. 150 – 155.
 18. Василенко И.К. Роль правовых гарантий защиты коммунальной собственности в Украине / И.К. Василенко, И.В. Кременовская // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – № 20. – Ч. ІІ. – Т. 1. – С. 160 – 162.
 19. Кременовська І.В. Мистецтвознавча експертиза в господарському процесі / І.В. Кременовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 1. – С. 35 – 38.
 20. Кременовская И.В. Критерии и методики Национального бизнес-рейтинга предприятий (на примере строительной отрасли) / И.В. Кременовская // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 21. – Ч. І. – Т. 2. – С. 39 – 41.
 21. Кременовська І.В. Нова спроба запровадити неможливе: проект Адміністративно-процедурного кодексу України / І.В. Кременовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 22. – Ч. І. – Т. 2. – С. 163 – 167.
 22. Кременовская И.В. Проблема обеспечения открытости данных государственного рейтинга банков в Украине и перспективы ее решения / И.В. Кременовская, И.К. Василенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – № 6/1. – Т.1. – С. 158 – 162.
 23. Кременовская И.В. Публичная собственность в структуре уставного капитала украинских банков – залог укрепления экономического суверенитета / И.В. Кременовская // Legea si Viata (Республика Молдова). – 2013. – № 11/4. – С. 103 – 106.
 24. Кременовская И.В. Методики оценки экономических и социальных последствий хозяйственной деятельности для техногенно нагруженных территорий / И.В. Кременовская, О.А. Кряжич // Економіка та право. – 2014. – № 1. – С. 53 – 60.
 25. Кряжич О.О. Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України / О.О. Кряжич, І.В. Кременовська // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. Ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; редкол. О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 171 – 183.
 26. Устименко В.А. Перспективи застосування математичних методів для здійснення оцінки ефективності управління об’єктами публічної власності в Україні/ Устименко В.А., Кременовська І.В. // Математичне моделювання в економіці. – 2014. – №1. – С. 80 – 88.
 27. Святогор О.А. Ліквідація господарських судів – реформа чи шкода? / О.А. Святогор, І.В. Кременовська // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 67 – 75.
 28. Кременовська І.В. Правова інтерпретація проблеми захисту «прав» тварин (на прикладі собак) / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Юридичний електронний науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 268 – 272.
 29. Кременовська І.В. Випадки використання методів математичного моделювання для фальсифікації наукового підґрунтя регулювання чисельності бродячих (безпритульних) тварин / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал. – 2015. – № 1. – С. 61 – 72.
 30. Кременовська І.В. Визначення реальної вартості «зеленої» електроенергії / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне моделювання в економіці. – 2015. – № 2. – С. 112 – 118.
 31. Кременовська І.В. Житло для переселенців: як поселитися у покинутій сільській хаті / І.В. Кременовська // Голос України. – 2015. – № 135. – С. 8.
 32. Кременовська І.В. Альтернативний погляд на «альтернативну» енергетику та «зелені» тарифи / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 111 – 115.
 33. Святогор О.А. Альтернативна енергетика і зловживання бюджетними коштами / О.А. Святогор, І.В. Кременовська // Математичне моделювання в економіці. – 2015. – № 3. – С. 91 – 97.
 34. Кременовська І.В. Правові підойми розв’язання житлових проблем внутрішньо переміщених осіб та активізації їх підприємницької діяльності / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 87 – 94.
 35. Кременовська І.В. Регіональні аспекти реалізації правових заходів щодо поводження з відходами в Україні / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 40. – Т. 1. – С. 126 – 130.
 36. Kremenovska I.V. Converting domestic wastes into renewable source to produce electrical and thermal energy: legal aspects / І.V. Kremenovska // Право та інноваційне суспільство. – 2016. – № 2 (7). – С. 51 – 55.
 37. Kremenovska I.V. Waste management: accounting problem / I.V. Kremenovska // Mathematical modeling in economy. – 2017. – No. 3 – 4. – С. 74 – 83.

 

Доповіді на наукових конференціях, круглих столах і семінарах:

 1. Кременовська І.В. Права і свободи людини і громадянина як першооснова національної безпеки України та пріоритет в діяльності держави: матеріали круглого столу «Актуальні проблеми захисту прав, свобод та законних інтересів громадян України в процесі здійснення правоохоронної діяльності в сучасних умовах», (Донецьк, 26 грудня 2006 року) / Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ; редкол.: В.М. Бесчастний [та ін.]. – Донецьк: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ, 2006. – С. 129 – 136.
 2. Кременовська І.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкт забезпечення національної безпеки України у сфері боротьби з організованою злочинністю: спец. випуск матер. Всеукр. круглого столу «Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у напрямку боротьби з організованою злочинністю», (Луганськ, 21 – 22 квітня 2007 р.) / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Спецвипуск № 2 у 4-х ч. – Ч. 2. – С. 101 – 109.
 3. Кременовська І.В. Забезпечення громадської безпеки як запорука стабільності суспільства і безпеки нації загалом / І.В. Кременовська // Забезпечення громадської безпеки – головне завдання правоохоронних органів держави: Матеріали науково-практичної конференції (Донецьк, 23 лютого 2007 р.). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – С. 88 – 92.
 4. Кременовская И.В. Информационно-психологическая безопасность личности в контексте применения активных групповых методов обучения: Зб. матер. третьої міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методологічні та організаційно-практичні проблеми впровадження, застосування та перспективи розвитку», (Донецьк, 15 – 16 травня 2007 року). – С. 545 – 549.
 5. Кременовская И.В. Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности Украины: матеріали міжнародної науково-практичній конференції «Міграція: проблеми та шляхи їх вирішення», (Донецьк, 18 – 19 травня 2007 р.). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2008. – С. 339 – 347.
 6. Кременовская И.В. Терроризм как угроза национальной безопасности Украины и роль Государственной автомобильной инспекции в предотвращении его проявлений: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль Державтоінспекції (дорожньої поліції) у забезпеченні безпеки дорожнього руху, розкритті злочинів, запобіганні та протидії терористичним актам», (Донецьк, 12 жовтня 2007 р.). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2007. – С. 190 – 196.
 7. Кременовська І.В. Протидія торгівлі людьми у контексті реалізації державної політики національної безпеки у соціальній сфері: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Боротьба з торгівлею людьми», (Донецьк, 26 червня 2008 року) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка; Фонд Ганнса Зайдедя. – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – С. 227 – 229.
 8. Кременовська І.В. Подолання дитячої та підліткової бездоглядності, безпритульності та бродяжництва в контексті реалізації державної політики з питань національної безпеки України: доповідь на міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання сучасної соціальної політики держави щодо неповнолітніх: проблеми та перспективи». – Донецьк, 28 вересня 2007 р.
 9. Кременовська І.В. Взаємовплив демографічних процесів і гендерної рівності в контексті забезпечення національної безпеки України: доповідь на засіданні регіонального круглого столу «Реалізація державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та затвердження гендерної рівності в суспільстві на території Донецької області». – Донецьк, 13 лютого 2009 р.
 10. Кременовська І.В. Геополітичний імператив курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію в контексті забезпечення національної безпеки і оборони // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Європа: нові виміри співробітництва». – (м. Київ, 5 листопада 2008 р.). – Київ: КНУВС, 2009. – С. 144 – 147.
 11. Кременовська І.В. Право спільної сумісної власності подружжя: проблеми нормативного регулювання та правовий порядок здійснення // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного права, процесу та фінансово-правового забезпечення сучасної економіки». – Донецьк, ДЮІ ЛДУВС. – 26 жовтня 2007 року. – С. 266 – 273.
 12. Кременовська І.В. Особливості взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування під час проведення футбольних матчів (практичні аспекти взаємодії та координації): Актуальні питання охорони громадського порядку під час проведення міжнародних спортивно-масових заходів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 25 квітня 2008 р.). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – С. 176 – 182.
 13. Кременовська І.В. Погляд на проблему підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 з точки зору на стан забезпечення національної безпеки: доповідь на українсько-німецькій міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення громадської безпеки правоохоронними органами під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року». – Донецьк, 18 червня 2009 р.
 14. Кременовська І.В. Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з насильством до дітей у сім’ї / І.В. Кременовська, В.О. Говорушка // Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з насильством у сім’ї: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Донецьк, 2 грудня 2009 року). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 187 с.
 15. Кременовська І.В. Нормативно-правове регулювання профілактики і запобігання насильства у сім’ї стосовно людей похилого віку / І.В. Кременовська, О.В. Кутузов // Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з насильством у сім’ї: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Донецьк, 2 грудня 2009 року). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 187 с.
 16. Кременовська І.В. Літні люди, як об’єкт насилля / І.В. Кременовська, Ю.В. Тарасенко // Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з насильством у сім’ї: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Донецьк, 2 грудня 2009 року). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 187 с.
 17. Кременовська І.В. Адміністративно-правові засади запобігання насильства над особами похилого віку / І.В. Кременовська, А.А. Хвастова // Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з насильством у сім’ї: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Донецьк, 2 грудня 2009 року). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 187 с.
 18. Кременовська І.В. Подолання дитячої і підліткової бездоглядності, безпритульності та бродяжництва в контексті реалізації державної політики з питань національної безпеки України / І.В. Кременовська // Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний і зарубіжний досвід. – Міжнародна науково-практична конференція (м. Донецьк, 2 червня 2010 р.).
 19. Кременовська І.В. Реалізація положень Воєнної доктрини та Стратегії національної безпеки України / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих учених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 25 лютого 2011 р.) : у 2-х ч. – Ч. 1. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – С. 126 – 129.
 20. Кременовська І.В. Адміністративно-правові аспекти протидії продажу дітям алкогольних і тютюнових виробів / І.В. Кременовська, Н.Л. Камінська // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 14 – 15 квітня 2011 р.). – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2011. – С. 86 – 88.
 21. Кременовська І.В. Роль ВНЗ системи МВС України у формуванні позитивного іміджу працівників міліції під час проведення Євро-2012 / І.В. Кременовська // Актуальні питання підготовки сил та засобів ОВС щодо проведення фінальної частини футболу Євро-2012: тези доповіді на науково-практичній конференції (м. Київ, 28 жовтня 2011 р.). – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2011.
 22. Кременовська І.В. Оборонне планування: сутність і роль у сфері забезпечення національної безпеки України / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (Донецьк, 24 лютого 2012) : матеріали у 2 ч. – Донецьк: ЧП «ИД «Кальмиус», 2012. – Ч. І. – С. 13 – 14.
 23. Кременовська І.В. Окремі питання створення та функціонування колективних систем безпеки / І.В. Кременовська // Державотворення та правотворення в період реформ: питання теорії та практики: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 – 20 квітня 2012 року); за заг. ред. В.В. Коваленка; у 2-х част. – Ч. 2. – К.: НАВС, 2012. – С. 38 – 40.
 24. Кременовська І.В. Прокуратура України в системі суб’єктів забезпечення національної безпеки / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. нуак.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / редкол. : М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 457 – 463.
 25. Кременовська І.В. Сутність і значення державного нагляду за діяльністю страхових компаній в Україні / І.В. Кременовська, Є.Є. Ільєнко // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 01 червня 2012 р.). – С. 96 – 101.
 26. Кременовська І.В. Повноваження Ради Європейського Союзу у сфері виконавчої влади / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: всеукраїнська науково-практична конференція (м. Севастополь, 21 – 23 червня 2012 року).
 27. Кременовська І.В. Захист майнових прав територіальної громади району в місті у відносинах з релігійними організаціями під час планування і забудови територій / І.В. Кременовська // Питання сучасної науки і освіти: матеріали восьмої Міжнародної Інтернет-конференції (м. Київ, 12 – 14 липня 2012 р.). – С. 51 – 55.
 28. Кременовська І.В. Припинення суб’єктів господарювання – юридичних осіб шляхом перетворення: проблеми вдосконалення процедури / І.В. Кременовська, А.В. Яковлєв // Сучасний соціокультурний простір 2012: матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 20 – 22 вересня 2012 р.). – У 2-х ч. – Ч. 2. – С. 48 – 51.
 29. Кременовська І.В. Форми представництва прокурором інтересів громадянина і держави в господарському процесі й адміністративному судочинстві: спільні та відмінні риси / І.В. Кременовська, Є.Ю. Сибірцева // Экономико-правовые исследования в ХХI веке: общие проблемы хозяйственного права на современном этапе развития общества (к 20-летию Института экономико-правовых исследований НАН Украины : материалы Десятой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 21 – 30 сентября 2012 г.) / науч. ред. В.К. Мамутов ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – С. 92 – 100.
 30. Кременовська І.В. Проблеми судового захисту права публічної власності на землі рекреаційного призначення (на прикладі відносин між територіальними громадами району в місті й релігійними організаціями) / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми сучасної науки: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 22 – 24 жовтня 2012 р.). – У 2-х ч. – Ч. 2. – С. 51 – 56.
 31. Кременовская И.В. Формирование некоторых методологических подходов к определению понятия и объектного состава публичной собственности / И.В. Кременовская // Інститут законодавства Верховної Ради України; тези доповіді на засіданні «круглого столу» на тему «Конституційно-правові засади модернізації економіки України» (м. Київ, 24 жовтня 2012 р.).
 32. Кременовська І.В. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування, публічний інтерес і суспільна мораль: особливості співвідношення у сфері рекламної діяльності / І.В. Кременовська // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив (м. Київ, 19 – 21 листопада 2012 р.): матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: в 4-х ч. – Ч. 4. – С. 16 – 20.
 33. Кременовська І.В. Роль Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі у регулюванні господарського обігу окремих видів продукції / І.В. Кременовська // Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30 листопада – 01 грудня 2012 р.). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – У 3-х ч. – Ч. 1. – С. 66 – 68.
 34. Кременовская И.В. «Девальвация» ведомственной науки МВД Украины: проблемы применения мер юридической ответственности / И.В. Кременовская // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тезисы докладов международной научно-практической конференции (г. Минск, 4 апреля 2013 г.). – С. 305 – 306.
 35. Василенко И.К. Основания для применения мер по защите коммунальной собственности / И.К. Василенко, И.В. Кременовская // Экономико-правовые исследования в ХХI веке: Хозяйственный кодекс Украины в системе правового обеспечения экономики (к 10-тилетию принятия) : Материалы Одиннадцатой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 4 – 12 февраля 2013 г.) / Науч. Ред. В.К. Мамутов ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение, 2013. – С. 95 – 104.
 36. Кременовская И.В. Усовершенствование правовых механизмов управления коммунальной собственностью / И.В. Кременовская // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 1 – 2 березня 2013 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 55 – 56.
 37. Кременовская И.В. Усиление гарантий защиты коммунальной собственности в условиях реформирования местного самоуправления в Украине / И.В. Кременовская // Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 12–13 квітня 2013 р.): У 2-х частинах. – Частина перша: «Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади. Розбудова системи місцевого самоврядування України в умовах здійснення політичної реформи» – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – С. 335 – 338.
 38. Кременовская И.В. Некоторые несоответствия критериев формирования перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации / И.В. Кременовская // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 – 18 травня 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 407 – 410.
 39. Кременовская И.В. Участие банков в кредитовании промышленных предприятий Украины и оценка их эффективности / И.В. Кременовская // Международное и национальное законодательство: способы усовершенствования: материалы международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 12 – 13 июля 2013 г.). – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 53 – 57.
 40. Кременовська І.В. Оцінка можливостей створення в Україні Єдиних розрахункових центрів для оплати житлово-комунальних послуг / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 жовтня 2013 р.) / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя, КПУ, 2013. – С. 160 – 163.
 41. Кременовская И.В. Пути повышения эффективности мер, применяемых для регулирования численности бродячих животных на территории городов / И.В. Кременовская // Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект) : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. / [НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: Богачев С.В. (отв. ред.) и др.]. – Донецк: Ноулидж, 2013. – С. 99 – 102.
 42. Кременовська І.В. Окремі негативні наслідки для національного економічного суверенітету України у разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / І.В. Кременовська // Діалектика публічних та приватних інтересів у державному регулюванні економіки : матеріали круглого столу (м. Київ, 8 листопада 2013 р.)
 43. Кременовська І.В. Особливості попередження дільничним інспектором міліції вчинення насильства в сім’ї / І.В. Кременовська, М.І. Покотило // Актуальні питання кримінально-правових та адміністративно-правових досліджень: збірник статей студентсько-курсантського круглого столу (м. Донецьк, 17 лютого 2012 р.). – Донецьк: Кальміус, 2012. – С. 177 – 184.
 44. Кременовська І.В. Окремі питання гармонізації адміністративного законодавства України у безпековій та оборонній сферах із законодавством ЄС у світлі Лісабонського договору / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 10 грудня 2010 р.). – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 192 – 198.
 45. Кременовська І.В. Оцінка доцільності та можливості створення у структурі НАН України державного підприємства «Консалтингова компанія» / І.В. Кременовська // І Таврійські юридичні наукові читання : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 6 – 7 березня 2014 р.). – Сімферополь: Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 107 – 111.
 46. Джабраілов Р.А. Окремі питання погодження НАН України мирової угоди про погашення заборгованості державного підприємства за рахунок коштів кредитора – інвестора у процедурі розпорядження майном / Р.А. Джабраілов, І.В. Кременовська // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 07 – 08 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 35 – 37.
 47. Кременовская И.В. Влияние сокращения доли публичной собственности в промышленности Украины на состояние экологической безопасности / И.В. Кременовская, О.А. Кряжич // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: актуальные вопросы развития отношений публичной собственности.
 48. Каревіна Н.П. Дослідження економічних і соціальних наслідків в умовах зростання техногенних ризиків / Н.П. Каревіна, О.О. Кряжич, І.В. Кременовська // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014: тези доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Жукін, 23-27 червня 2014 р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – С. 207 – 211.
 49. Кременовська І.В. Проблема стягування виконавчого збору за рішенням господарських судів та шляхи її усунення / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 жовтня 2014 р.) / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 96 – 98.
 50. Кременовська І.В. Регіоналізація державного управління економікою в Україні – перехідний етап на шляху подальшої інтеграції / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Сучасні проблеми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 03 квітня 2015 р.) / За заг. ред. О.І. Дація, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Академія муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2015. – С. 50 – 52.
 51. Кременовская И.В. Тарифная «простота» хуже воровства / И.В. Кременовская, А.А. Святогор // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3 – 4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – С. 92 – 94.
 52. Кременовська І.В. Стан діяльності господарських судів на сучасному етапі реформування судової системи України / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24 – 25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 89 – 92.
 53. Кременовська І.В. Правове регулювання використання та збереження природо-ресурсного потенціалу / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-ій річниці створення Донецького національного університету та 30-ій річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету (м. Вінниця, 14 – 15 травня 2015 р.) / Донецький національний університет; за заг. ред. Бобкової А.Г. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – С. 305 – 307.
 54. Кременовська І.В. Плагіат у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення / І.В. Кременовська // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2015. – Вип. 11. – С. 60 – 66.
 55. Кременовська І.В. Спростування квазіматематичного «наукового підґрунтя», що використовується для регулювання чисельності популяцій бродячих собак на території населених пунктів України / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2015 : тези доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22 – 26 червня 2015 р.) / М-во осв. і наук. України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 20 – 24.
 56. Кременовська І.В. «Десятина» державного сервісу: макроекономічний вимір / І.В. Кременовська // Вопросы развития и совершенствования науки: материалы VIII (LX) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев, 28 августа 2015 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2015. –С. 38 – 41.
 57. Кременовська І.В. Вплив «зелених» тарифів на цінову політику в електроенергетиці / І.В. Кременовська // Актуальні проблеми господарського права та процесу : матеріали науково-практичного круглого столу (м. Київ, 30 жовтня 2015 р.).
 58. Кременовська І.В. Створення ринку покинутої сільської нерухомості: зарубіжний досвід для розв’язання житлових проблем українських підприємців-переселенців / І.В. Кременовська // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 11 – 12 грудня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 87 – 91.
 59. Кременовська І.В. Державна власність і матеріально-ресурсне підґрунтя національної безпеки України / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) / наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко; Донецький національний університет. – Маріуполь: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», 2016. – С. 98 – 102.
 60. Кременовська І.В. Регіональні особливості утримання системи загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності у сільській місцевості / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 08-09 квітня 2016 р.) – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 88 – 91.
 61. Кременовська І.В. Запровадження принципу регіоналізму для реінтеграції територій і соціальної адаптації населення / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Перша міжнародна конференція «Проблеми виведення з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO’16 (м. Славутич, 25 – 27 квітня 2016 р.). – С. 137 – 142.
 62. Кременовська І.В. Додаткові правові засоби виконання рішень господарського суду / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Перспективні наукові дослідження : матеріали VIII (LXXII) Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 серпня 2016 р.).
 63. Кременовська І.В. Будівництво нових сміттєспалювальних заводів і перспективи для соціально-економічного розвитку регіонів / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-06 жовтня 2016 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2016. – С. 216 – 218.
 64. Кременовська І.В. Відходи: ресурс і об’єкт права власності / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Друга міжнародна конференція «Проблеми виведення з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO’17 (м. Славутич, 25 – 27 квітня 2017 р.). – С. 152 – 159.
 65. Кременовська І.В. Російські тоталітарні організації та деструктивні культи в Україні / І.В. Кременовська // Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 лютого 2018 р.). – К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2018. – С. 25 – 27.
 66. Кременовська І.В. Вдосконалення кримінального законодавства в частині розширення форм співучасті у скоєнні злочину / І.В. Кременовська // Сучасна університетська правова освіта і наука : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.). – Т. 1. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 394 с.
 67. Кременовська І.В. Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження Чорнобильської АЕС / І.В. Кременовська, О.А. Святогор, О.С. Дорохов // Проблеми виведення з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO’18) : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної конференції (25 – 27 квітня 2018 р., м. Славутич). – С. 161 – 164.
 68. Кременовська І.В. Критерії виявлення ознак деструктивного культу серед релігійних організацій / І.В. Кременовська // Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 грудня 2018 р.). – К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2018. – С. 36 – 38.

Рецензії, коментарі, відгуки

 1. Отзыв на монографию Е.В. Петрова «Феменология административно-хозяйственного права Украины» / В.А. Устименко, В.К. Мамутов, И.В. Кременовская // Економіка та право. – 2013. – № 3. – С. 159 – 162.
 2. Кременовська І.В. «Метод каналізації», або Чи потрібні вітчизняній правовій науці такі «дослідження»? / І.В. Кременовська // Економіка та право. – 2014. – № 1. – С. 122 – 127.
 3. Кременовська І.В. Боротьба з науковим шахрайством у правознавстві триває / І.В. Кременовська // Економіка та право. – 2015. – № 2. – С. 106 – 110.

Permanent link to this article: https://el-research.center/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%b4-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be/