Print this Сторінка

Інформаційно-психологічна безпека особистості

УДК 340.12 (007.316.42)(477)

Закон України «Про основи національної безпеки України» у ст. 7 відносить намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації до загроз національним інтересам в інформаційній сфері. Однак при цьому законодавцем досі не напрацьовано дієвих правових механізмів для подальшої реалізації заходів щодо протидії таким проявам.

Всі зміни, що відбуваються у політичній і соціально-економічної сферах життя України, в її міжнародному становищі справляють прямий вплив на звичайні життєві ситуації значної частини населення країни та активізують потреби людей у соціально значущій інформації.

Сучасне розуміння безпеки в контексті оптимального співвідношення інтересів особистості, суспільства і держави обумовлює актуальність дослідження нового аспекту цієї проблеми – інформаційно-психологічної безпеки. Виділення інформаційно-психологічної безпеки як самостійного предмету теорії та соціальної практики пов’язано також із тим, що процеси і технології впливу інформаційного середовища на волю і свідомість людей сферу мають особливу специфіку, яка визначає необхідність розгляду цієї проблематики в концептуальному, методологічному та методичному плані.

Мета дослідження – визначити й охарактеризувати найбільш поширені прийоми негативного маніпулятивного впливу на поведінку людей у малих і середніх групах і механізми подальшої екстраполяції інформаційно-психологічного впливу на великі групи, і на цій підставі сформулювати відповідні пропозиції щодо вжиття заходів реагування з боку спеціально уповноважених державних органів.

Метою дослідження обумовлено його основні завдання, що полягають у такому:

  1. Визначити сутність інформаційно-психологічної безпеки особистості та пов’язаних із цим понять: інформаційно-психологічного впливу, маніпулювання суспільною свідомістю, пропаганди тощо.
  2. Проаналізувати основні тенденції у використанні телекомунікаційних систем для маніпулювання суспільною свідомістю й поведінкою людей.
  3. Провести порівняльно-правовий аналіз законодавства та правозастосовної практики зарубіжних країн у ставленні до використання методів інформаційно-психологічного впливу на волю та поведінку людей, що має характер протиправних діянь, зокрема за допомогою маркетингових технологій, засобів масової інформації, телекомунікаційних засобів (мереж) та ін.
  4. Створити інформаційне підґрунтя, викладене у доступній для всіх категорій населення формі (статті, науково-популярні видання, інші публікації), що дозволить громадянам дізнатися про найбільш поширені прийоми та способи маніпулювання їхньою свідомістю чи для введення в оману, а також навчить своєчасно виявляти такі спроби стороннього інформаційно-психологічного впливу та протидіяти їм.
  5. Розробити пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства України в частині протидіям використання інформаційного простору для завдання шкоди національним інтересам держави, моральним засадам суспільства, психічному здоров’ю громадян, у т. ч. стосовно всіх форм розхитування ситуації всередині країни, діяльності т.зв. “п’ятої колони”, розпалювання ненависті й ворожнечі, для плекання невігластва і введення в оману громадян або соціальних груп, для дискредитації України на міжнародній арені чи з корисливою метою (шахрайські схеми).

Опубліковані результати:
  1. Кременовська І.В. Правові та організаційні засади діяльності суб’єктів виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України: монографія / І.В. Кременовська. – Донецьк: Цифрова типографія, 2012. – 210 с.
  2. Кременовська І.В. Політика національної безпеки на сучасному етапі державотворення в Україні: особливості нормативного забезпечення та реалізації / І.В. Кременовська // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – № 1. – С. 83 – 95.
  3. Кременовська І.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / Кременовська І.В., Золотухін С.В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8. – С. 64 – 72.
  4. Кременовская И.В. Информационно-психологическая безопасность личности в контексте применения активных групповых методов обучения: Зб. матер. третьої міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методологічні та організаційно-практичні проблеми впровадження, застосування та перспективи розвитку», (Донецьк, 15 – 16 травня 2007 року). – С. 545 – 549.

Публікації у ЗМІ та Інтернет-виданнях:

Небезпечні шоу на вітчизняному телебаченні, або Як за допомогою телевізора в Україні обкатують кремлівські зомбі-програми 

Інфоінфекції. Флешмоб

Є злочин – є кара

Екстремізм і радикалізм в Україні

Громадська думка і ми

Permanent link to this article: http://el-research.center/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8c/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%be/